Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, dự kiến các bài thi sẽ được chấm theo thang điểm 10. Tất cả các điểm lẻ của tổng điểm toàn bài sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Theo dự thảo lần 2 về sửa đổi và bổ sung một số điều của quy